Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej: RODO. Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 i 5 lit. b) RODO, Sport Algorithmics and Gaming Sp. z o.o., będąca usługodawcą serwisu www.sagsport.com/, niniejszym informuje, że:

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu www.sagsport.com/ jest Sport Algorithmics and Gaming sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, KRS: 0000682089, NIP: 5272811123, REGON: 367537632, zwany dalej Administratorem.  

II. Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych

W ramach przetwarzania danych osobowych można się z nami kontaktować:
 1. Mailowo pod adresem: contact@sagsport.com/;
 2. Pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Sport Algorithmics and Gaming sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

III. Cel przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którymi jest:
 1. Zawarcie i wykonanie umowy na korzystanie z usług Sport Algorithmics and Gaming.
 2. Marketingu bezpośredniego produktów lub usług.
 3. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych.
 4. Spełnienia ciążących na spółce obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa.

IV. Dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

 1. Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe).
 2. Podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne.
 3. Nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy.
 

V. Prawa osób, których dane są przetwarzane:

Osoby, których dane są przetwarzane w serwisie, mają prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
 3. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 5. przenoszenia danych (wymaga kontaktu z Administratorem Danych Osobowych);
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. wyrażenia sprzeciwu, pozwalającego na zaprzestanie przetwarzania danych osobowych (wymaga kontaktu z Administratorem Danych Osobowych);
 8. informacji o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umów, w tym korzystania z usług Sport Algorithmics Gaming.